KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda sizleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Maslak Mah. Aos 55. Sk. 42 Maslak A Blok No: 2 İç Kapı No: 11 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Emükellef Teknoloji Anonim Şirketi (“Şirketimiz”, “e-Mükellef” veya “biz”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

2. İşlediğimiz Kişisel Veriler

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak aşağıdaki kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

 • İsim, soy isim, TCKN/VKN dahil kimlik bilgileriniz;
 • Telefon numarası, sabit telefon bilgisi, e-posta adresi, adres, şehir bilgisi dahil iletişim bilgileriniz;
 • Vergi kimlik numarası, vergi dairesi bilgisi, fatura bilgisi dahil finansal bilgileriniz;
 • Unvan dahil mesleki deneyim bilgileriniz;
 • Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkındaki düşünceleriniz ve deneyimleriniz dahil müşteri işlem bilgileriniz;
 • Fotoğraf ve ses kaydı dahil görsel ve işitsel kayıtlarınız;
 • Uygulamaya kaç kez giriş yapıldığı bilgisi, cihaz bilgisi, kullanıcı kodu bilgisi, zaman damgası bilgisi, site istatistik bilgileri dahil işlem güvenliği bilgileriniz;
 • Talep konusu, talebinize ve şikayetinize ilişkin mesaj içeriği, eklemeniz durumunda buna fotoğraf veya belgeler dahil talep ve şikâyet bilgileriniz.

3. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

Şirketimiz, kişisel verilerinizi sadece belirli, açık ve meşru amaçlarla ve hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlemektedir. Ayrıca Şirketimiz kişisel verilerinizi işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemeye ve işlediği verilerin doğru ve güncel olmasına özen göstermektedir.

Şirketimiz, aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak kişisel verilerinizi işleyecektir:

 • Ürün ve hizmetlerimizi sizlere sağlamak;
 • Müşterilerimizin hesap açılış süreçlerini yürütebilmek;
 • Müşterimiz olan mali müşavirlere site kurulumu ve alan adı hizmetleri verebilmek;
 • Müşterimiz olan mali müşavirlere alan adı uzantılı e-posta hizmeti verebilmek;
 • Müşteri memnuniyetini sağlamak ve platformlarımız veya iletişim araçları üzerinden ürün ve hizmetlerimize yönelik ilettiğiniz talepleri, şikayetleri, önerileri ve soruları takip edebilmek ve bunları cevaplayabilmek;
 • Çağrı merkezi hizmetlerimizi yürütebilmek;
 • Talebiniz üzerine demo ürünlerimizi sizlere sağlamak ve ürün ve hizmetlerimizi sizlere tanıtmak ve anlatmak;
 • Şirketimizin görünürlüğü ve tanınırlığını artırmak adına reklam, kampanya ve promosyon süreçlerini yürütmek;
 • Ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak ve pazarlamak amacıyla sizlerle iletişime geçebilmek;
 • Ürün ve hizmetlerimin satışı sonrası destek süreçlerini yürütebilmek;
 • Finans ve muhasebe işlerini yürütebilmek;
 • Sizlere daha iyi bir hizmet sunulmak amacıyla ihtiyaçlarınıza ve taleplerinize göre hizmetlerimizi kişiselleştirebilmek ve iyileştirebilmek;
 • Sitelerimizdeki faaliyetlerinizi çerezler üzerinden izlemek ve buna göre sitemizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirebilmek (Daha detaylı bilgi için bakınız: Çerez Politikası);
 • Olası bir uyuşmazlık halinde Şirketimiz’in hakkını tesis etmek, korumak ve savunmak;
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve talebleri üzerine yetkili kamu kurum ve kuruluşları bilgilendirmek.

4. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketimiz, kişisel verilerinizi fiziki ortamlarda yazılı olarak otomatik olmayan yollarla ve e-posta, telefon, mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden otomatik yollarla toplayabilmektedir.

Kişisel verileriniz, aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işlenebilecektir:

 • KVKK madde 5/1’de belirtilen açık rızanızın alınması (Örn: Ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak ve pazarlamak amacıyla sizlerle iletişime geçebilmek);
 • KVKK madde 5/2(c)’de belirtilen Şirketimiz ile aranızdaki sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması (Örn: Müşterilerimizin hesap açılış süreçlerini yürütebilmek);
 • KVKK madde 5/2(ç)’de belirtilen Şirketimiz’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemenin zorunlu olması (Örn: Talepleri üzerine yetkili kamu kurum ve kuruluşları bilgilendirmek);
 • KVKK madde 5/2(e)’de belirtilen Şirketimiz’in hakkını tesis etmek, savunmak ve korumak için veri işlemenin zorunlu olması (Örn: Olası bir uyuşmazlık halinde Şirketimiz’in hakkını tesis etmek, korumak ve savunmak);
 • KVKK madde 5/2(f)’de belirtilen ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimiz’in meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması (Örn: Sizlere daha iyi bir hizmet sunulmak amacıyla ihtiyaçlarınıza ve taleplerinize göre hizmetlerimizi kişiselleştirebilmek ve iyileştirebilmek).

5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, hizmet aldığımız tedarikçilere, topluluk şirketlerimize, yetkili kamu kurum ve kuruluşlara ve hukuken yetkili kişilerle paylaşabileceğiz. Örneğin, kişisel verilerinizi:

 • Sizlere ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek, sunucu hizmeti alabilmek ve verilerinizi güvenli bir şekilde muhafaza etmek amacıyla hizmet aldığımız bilgi teknoloji firmaları ile paylaşacağız.
 • Çağrı merkezi hizmetlerimizi yürütebilmek amacıyla bu hizmetin altyapısının sunulduğu toplululuk şirketimiz ile paylaşacağız.
 • Ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak ve pazarlamak amacıyla sizlerle iletişime geçebilmek amacıyla hizmet aldığımız yurt içi ve yurt dışındaki teknoloji firmaları ile paylaşacağız.
 • Olası bir uyuşmazlık olması halinde danışmanlık hizmeti aldığımız hukuken yetkili kişiler ile paylaşacağız.

Buna ek olarak, ürünlerimize ilişkin yorum ve deneyimleriniz Kanun madde 5/1 uyarınca açık rıza vermeniz kaydıyla herkese açık olarak paylaşılabilecektir.

6. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVK Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre yukarıda belirtilen adresimize yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilecektir.